Emoční sebeobrana je klíčem ke zdravému prožívání emocí. Systém vytvořený Martinem Sedláčkem a Lukášem Radostným umožňuje osvojit si principy úspěšného zvládání emočně náročných situací, které přináší osobní i pracovní život. Emoční sebeobrana učí, jak nakládat s emocemi, aby pro nás byly cenným zdrojem, a nikoliv něčím, co je třeba potlačovat.

Emoční sebeobrana klade velký důraz na úlohu těla v procesu zpracovávání a prožívání emocí a současně využívá poznatky neurověd a na tělo orientované psychoterapie. Emoční prožívání není od těla odděleno. V rámci jednoho celku dochází k vzájemným interakcím jak systému kognitivního (myšlenky, představy, vyjádření), systému emočního (nálady, pocity, afekty) i systému tělesného (fyzické pocity, napětí, změny tělesných funkcí apod.). Tato trojjedinost dělá člověka tím kým je. Základem zdravého prožívaní je co možná největší  propojenost těchto systémů.

S pomocí principů emoční sebeobrany je možné uvádět tyto složky do rovnováhy a zvládat emočně náročné situace efektivněji.

Emoční sebeobrana pro učitele

Učitelé mají možnost osvojit si principy emoční sebeobrany  v rámci vzdělávacího programu Emoční sebeobrana pro učitele, který je složen z úvodního workshopu zaměřeného na základní principy práce s emocemi, navazujících workshopů (Vnitřní síla a stabilita, Agresivita a asertivita, Hlas a tělesná sebezkušenost, Hranice a jejich udržování, Autorita vnitřní a vnější) a individuálního koučování.

Všechny workshopy jsou AKREDITOVÁNY MŠMT v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).- číslo akreditace seminářů  (č.j.:MSMT-6332/2022-2-268)

Podmínkou pro účast v navazujících seminářích je absolvování úvodního workshopu.

Vzdělávací program je vhodný pro učitele/pedagogy všech typů škol (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, umělecké školy aj.), ale též pro lektory, vychovatele, asistenty pedagoga aj. Principy emoční sebeobrany jsou prevencí syndromu vyhoření, psychosomatických obtíží z dlouhodobého stresu a situací vedoucích k šikaně učitele.

Kromě vypsaných termínů je možné domluvit si i seminář na klíč na Vaší škole. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na emailu info@emocni-sebeobrana.cz.

Workshop zaměřený na seznámení s teoretickými a metodologickými východisky vědomé práce s emočními procesy a osvojují si nástroje, které umožňují jednotlivci zvyšovat psychickou odolnost v emočně náročných situacích. Účastníci se seznamují se základními praktickými principy vědomého zpracování emocí.

Na úvodní workshop navazují workshopy rozšiřující, které práci s emocemi rozvíjejí a prohlubují.

Workshop zaměřený na práci se zdroji, které má člověk k vědomé práci s emocemi k dispozici. Účastníci se učí identifikovat jak vlastní zdroje energie, kterou k řešení náročných situací využívají, tak způsoby, jak s těmito zdroji šetrně nakládat a v dostatečné míře je obnovovat.

Workshop zaměřený na efektivní jednání v situacích, kdy se interakce začne vyznačovat zvýšenou mírou agresivity. Agresivita je dynamickou silou, která pokud je dobře zpracována, může být silou prospěšnou, v opačném případě přináší destrukci vztahů, motivace, cílů i potenciálu. Účastníci se seznamují se zásadními principy práce s agresivitou přicházející jak z vnějšku, tak s agresivitou vlastní.

Workshop zaměřený na somatický aspekt prožívání emocí. Tělo je pro zvládání emočně náročných situací cenným nástrojem a klíčem, který může člověka podpořit, ale setkáváme se i se situacemi, kdy tělo zradí (ztráta hlasu, úbytek energie, strnutí, ztráta koncentrace a racionálního uvažování). Cílem workshopu je přivést pozornost účastníků k fyzickým projevům emocí, posílení vědomé všímavosti k fyzickými projevům a zlepšení práce s hlasem, na který psychický stav člověka přímo působí.

Workshop zaměřený na vědomou práci s tématem hranic coby zdrojem vnitřního pocitu bezpečí, který je pro pedagogickou práci nesmírně důležitý. Mnoho učitelů své pracovní prostředí popisuje jako ohrožující a vyznačující se velkým tlakem. Schopnost dobře nastavit si hranice a vědomě s nimi pracovat je zásadní dovedností, která současně umožňuje zachovat se žáky, rodiči, či kolegy zdravý kontakt.

Workshop zaměřený na autoritu, coby důležitou kvalitu výkonu pedagogické práce. Autoritu nelze redukovat na pouhou vědomost či praktickou dovednost.  Autorita vychází z dobrého vztahu k sobě i k ostatním, ale i zdravého sebevědomí opřeného o zkušenosti. Účastníci mají možnost prozkoumat své pojetí autority, situace, které pro svou autoritu vnímají jako ohrožující, a získat praktické návody, jak principy emoční sebeobrany využít k posílení této kvality.

Vedle rozšiřujících workshopů je důležitou součástí vzdělávacího programu též individuální podpora. Účastníci řeší konkrétní témata (situace, zkušenosti, přístupy, pojetí) v rámci individuálních rozhovorů vedených koučovacím způsobem.

Emoční sebeobrana pro rodiče

Rodičovství patří bezesporu k jedné z největších životních změn. Již pouhá přítomnost dítěte zcela mění rodinnou dynamiku. Proměna životních rolí boří naše běžné návyky a stereotypy. Rodiče jsou nuceni hledat nové způsoby fungování, k čemuž jim často chybí jak potřebné informace, tak potřebné vzory.

Celkové množství emocí, z části živených frustrací, únavou a vyčerpáním jednoho nebo obou rodičů, ještě doplňuje emotivita novorozence, pro kterého jsou emoce jediným komunikačním prostředkem.

Rodičovství s sebou nese jak pozitivní tak negativní emoce. Jejich správné prožívání posiluje vztah a zároveň vybavuje dítě potřebnými vzorci chování pro jeho budoucí život.

Emoční sebeobrana pomáhá rodičům orientovat se v emocích vlastních i dětských a učí je, jak s nimi nakládat tak, aby byly cennou součástí života v jeho plnosti a barvách.